اخبار

ضریب هوشی

 ضریب هوشی شما، با زمان خواب شما فاش می‌شود.

سحرخیزها زودتر از خواب بیدار می‌شوند در حالی که شب‌زنده‌دارها تا دیروقت بیدار می‌مانند و هر کدام از این افراد، قسمتی از روز در بهترین احساس ممکن ...